Регламент 2020

Изисквания за участие в олимпиадата
 
Проектът е компютърно приложение, което представлява самостоятелен продукт, отговарящ на критерии, посочени в настоящия регламент.
В разработката на проекта могат да участват до двама ученика. Всеки участник може да участва само в един проект.
 
За участие в състезанието всеки ученик трябва да има валиден електронен адрес и персонална регистрация на сайта на състезанието с адрес http://it-vt.eu. Регистрацията трябва да бъде на български език и да включва актуални данни за ученика (трите имена, училище, клас, град).
 
Регистрацията на проект задължително е на български език и включва: име на проекта, ръководител на проекта, описание, направление, в което участва, използвани библиотеки, използвани технологии, а при екипна работа се посочва хранилището и потребител и парола за достъп, както и разпределението на задачите за всеки от екипа. Анотацията включва анализ на потребностите, цел, потребители, съществуващи решения и план за реализация.
 
За участие в състезанието се допускат само проекти, които не са печелили призови места на национални олимпиади или състезания.
 
 
Такси за правоучастие няма.
Проекти се регистрират до 12:00 на 4 юни 2020г.
Няма ограничение за големината на документацията.
Наградите са материални.

 

ЗА УЧАСТИЕ В ТУРНИРА НЕ СЕ ЗАПЛАЩА ТАКСА.

Представянето на регистрираните проекти ще има възможност да се извърши чрез платформа за онлайн комуникация. Самото представяне ще започне в 9:00 часа на 6 юни, по предварително определен ред. Времето за представяне на проектите е 20 минути. Оценяването се извършва съгласно критериите, публикувани на адрес http://it-vt.eu/page/26 .

Журито определя наградите сред събралите най-много точки. Получените точки се преобразуват в оценка по шестобалната система съгласно своевременно оповестена от Журито таблица за съответствие. В таблицата за съответствие долната граница за оценка Отличен (6.00) не може да бъде по-висока от 100 точки.

Получената оценка от всеки участник има валидност две години, включително годината на получаване. Журито подготвя и предоставя удостоверение с получената оценка на участниците от 11. и 12. клас, както и на тези, завършили предходната учебна година, които са заявили желанието си да получат документа. 

Резултатите от турнира са валидни за кандидатстване в специалностите Информатика, Компютърни науки, Софтуерно инженерство, Информационно брокерство и дигитални медии, Педагогика на обучението по математика и информатика и Приложна математика

Резултатите от турнира ще бъдат публикувани в интернет. Награждаването на победителите ще се извърши по училища.